Bảng Đối Chiếu Các Danh Từ Chuyên Môn Việt-Anh

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
A Âm Lệnh Sound Command
Ấu Nhi Seedling
Ấu Non Pre-Seedling
B Bài Hậu Sa Mạc Post-Camp Assignment
Bài Tiền Sa Mạc Pre-Camp Assignment
Băng Hiệu Name Tape
Ban Ẩm Thực Food Service Committee
Ban Bảo Trợ Sponsorship Committee
Ban Chấp Hành Executive Committee
Ban Chấp Hành Đoàn Chapter Executive Committee
Ban Chấp Hành Liên Đoàn League of Chapters Executive Committee
Ban Chấp Hành Miền Regional Executive Committee
Ban Chấp Hành Trung Ương National Executive Committee
Ban Cố Vấn Advisory Committee
Ban Điều Hành Director Committee
Ban Đưa Đón Transportation Committee
Ban Đuốc Thiêng Dân Tộc Ancestral-Spiritual Torch Committee
Ban Gây Quỹ Fundraising Committee
Ban Ghi Danh Registration Committeee
Bản Phúc Trình Report
Băng Reo Chant/Cheer
Ban Hành Trình Đức Tin Journey of Faith Committee
Ban Huấn Luyện Training Committee
Ban Huynh Trưởng Youth-Leader Committee
Ban Kỹ Thuật Technical Committee
Ban Lửa Thiêng Thánh Thể Eucharistic Fire Committee
Ban Nghiên Huấn/Ban Nghiên Huấn Trung Ương Academy Headquarters
Bản Phúc Trình Report
Ban Phụng Vụ Liturgical Committee
Ban Sinh Hoạt Activity Committee
Ban Tài Chánh Finance Committee
Ban Thi Đua Competition Committee
Ban Thường Vụ Board of Executive Officers
Ban Tổ Chức Organizing Committee
Ban Trợ Tá Chaplain Assistant (Layperson) Committee
Ban Trợ Úy Chaplain Assistant (Clergy) Committee
Ban Trực Moderator Committee
Ban Tuyên Úy Chaplain Committee
Ban Vệ Sinh Sanitation Committee
Ban Y Tế Health Services Committee
Bầu Cử Election
Bó Hoa Thiêng Spiritual Bouquet
Bổ Nhiệm Appoint
Bổ Nhiệm Thư Appointment Letter
C Cấp Hiệu Insignia Badge
Cầu Nguyện Prayer
Cầu Vai Lãnh Đạo Servant Leader Shoulder Board
Châm Ngôn Saying
Chào Salute
Chào Cờ Flag Ceremony
Chế Tài Sacntion
Chi Đoàn Sub-Division
Chi Đoàn Phó Assistant Sub-Division Leader
Chi Đoàn Trưởng Sub-Division Leader
Chiến Dịch Campaign
Chinh Phục To Conquer
Chuyên Môn Specialty
Chứng Chỉ Certificate
Chứng Chỉ Hoàn Tất Certificate of Completion
Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương President of National Executive Committee
Chủ Tịch Miền Regional President
Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh Student Curriculum
Chương Trình Sa Mạc Camp Schedule
Cờ Flag
Cờ Danh Dự Flag of Honor
Cờ Lệnh Flag Command
D Dấn Thân Self-sacrificing
Dấu Đi Đường Trail Sign
Đoàn Chapter
Đoàn Biệt Lập Independent Chapter
Đoàn Phó Nghiên Huấn Chapter Vice President of Academic Affairs
Đoàn Phó Quản Trị Chapter Vice President of Administrative Affairs
Đoàn Sinh Youth Member
Đoàn Trưởng Chapter President
Đời Sống Tôn Giáo Religious Life
Đội Team
Đội Phó Assistant Team Leader
Đội Trưởng Team Leader
G Giải Tán Dismiss
Giáo Huấn của Giáo Hội Teachings of the Church
Giáo Lý Catechism
Gương Mẫu Role Model
H Hàng Dọc Vertical Formation
Hàng Ngang Horizontal Formation
Hành Trang Sa Mạc Camp Necessity Checklist
Hành Trình Thiêng Liêng Với Mẹ Maria Spiritual Journey with Mary
Hành Trình Đức Tin Journey of Faith
Hiệp Sĩ Knight of Eucharist
Hiệu Lệnh Signal Command
Hình Bán Nguyệt Half Circle Formation
Hình Chữ U U formation
Hình Tròn Circle formation
Hội Họp Meeting
Họp Đoàn Sinh Youth Members Meeting
Hội Đồng Lãnh Đạo National Leadeship Council
Hội Đồng Miền Regional Assemby
Hội Đồng Trung Ương National Assembly
Hội Phụ Huynh Parent Association
Hội Tông Đồ Cầu Nguyện Apostleship of Prayer
Huấn Luyện Training
Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp… Youth-Leader Level… Training Camp
Huấn Luyện Viên Youth-Leader Trainer
Huấn Luyện Viên Sơ Cấp Youth-Leader Trainer - Level I
Huấn Luyện Viên Trung Cấp Youth-Leader Trainer - Level II
Huấn Luyện Viên Cao Cấp Youth-Leader Trainer - Level III
Huynh Trưởng Youth-Leader
Huynh Trưởng Chuyên Môn Specialized Youth-Leader
Hy Sinh Sacrifice
Khẩu Hiệu Slogan
K Khẩu Lệnh Verbal Command
Khen Thưởng Award
L Lãnh Thưởng To receive award
Lãnh Đạo Phục Vụ Servant Leader
Làm Việc Tông Đồ Apostolic Work
Liên Đoàn League of Chapters (League)
Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn League of Chapters Vice President of Academic Affairs
Liên Đoàn Phó Quản Trị League of Chapters Vice President of Administrative Affairs
Liên Đoàn Trưởng League of Chapters President
Linh Đạo Spirituality
Linh Thao Spiritual Exercise
Lý Tưởng Ideology
M Mã Số Sa Mạc Camp ID
Miền Region
Miền Đông Bắc Northeastern Region
Miền Đông Nam Southeastern Region
Miền Nam Southern Region
Miền Tây Western Region
Miền Tây Bắc Northwestern Region
Miền Tây Nam Southwestern Region
Miền Trung Central Region
Miền Trung Đông Mid-Atlantic Region
Mục Đích Mission
Mười Điều Tâm Niệm 10 Vows
N Nền Tảng Foundation
Niên Liễm Annual Membership Due
Ngành Division
Ngành Ấu Nhi Seedling Division
Ngành Hiệp Sĩ Knight of the Eucharist Division
Ngành Nghĩa Sĩ Companion Division
Ngành Phó Division Assistant Leader
Ngành Thiếu Nhi Search Division
Ngành Trưởng Division Leader
Nghi Lễ Chào Cờ Flag Ceremony
Nghi Thức Ceremony Manual
Nghỉ At-ease
Nghĩa Binh Thánh Thể Eucharistic Crusade
Nghĩa Sĩ Companion
Nghiêm Attention
Nghiêm Tập Formation
Ngoan Well-Behaved
Những Quy Định Chung về Hành Chánh Sa Mạc Policy and Procedures on the Administration of Training Camps
Nội Quy By-laws
P Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn Vice President of Academic Affairs
Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn Miền Regional Vice President of Academic Affairs
Phó Chủ Tịch Quản Trị Vice President of Administrative Affairs
Phó Chủ Tịch Quản Trị Miền Regional Vice President of Administrative Affairs
Phó Tổng Tuyên Úy Nghiên Huấn Assistant General Chaplain of Academic Affairs
Phó Tổng Tuyên Úy Quản Trị Assistant General Chaplain of Administrative Affairs
Phong Trào Movement
Phong Trào Thiếu Nhi Thanh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the USA
Phúc Trình Report
Phục Vụ To serve (verb)
Phụng Sự To serve (adjective)
Phụng Vụ Liturgy
Phương Pháp Giáo Dục Educational Method
Phương Pháp Hàng Đội Chain-of-command
Q Quản Ca Musical Coordinator
Quan Khách Guest of Honor
Quản Lửa Bonfire Coordinator
Quản Trò Narrating Coordinator
Quy Chế Huấn Luyện các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ Servant Leader Training Manual
R Rước Lễ Holy Communion
S Sa Mạc Training Camp
Sa Mạc Phó Assitant Camp Master
Sa Mạc Sinh Camp Participants
Sa Mạc Trưởng Camp Master
Siêu Nhiên Spiritual
Sinh Hoạt Activities
Sổ Kho Spiritual Journal
Sống Ngày Thánh Thể Living the Eucharistic Day
Suy Niệm Lời Chúa Bible Reflection
T Tập Họp Assemble
Thiếu Nhi Search
Thủ Lệnh Hand Signal
Thủ Quý Treasurer
Thủ Quỹ Liên Đoàn League of Chapters Treasurer
Thủ Quỹ Miền Regional Treasurer
Thư Ký Secretary
Thư Ký Liên Đoàn League of Chapters Secretary
Thư Ký Miền Regional Secretary
Tĩnh Huấn Spiritual Retreat
Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ Knight of Eucharist Orientation
Toàn Quốc National
Tôn Chỉ Principles
Tổng Trực Head Moderator
Tổng Tuyên Úy General Chaplain
Trình Diện Presentation
Trợ Tá Chaplain Assistant (Layperson)
Trợ Úy Chaplain Assistant (Clergy)
Trưởng Trực Moderator
Trung Ương Headquarters
Tua Ribbon
Tuyên Úy Chaplain
Tuyên Úy Đoàn Chapter Chaplain
Tuyên Úy Nghiên Huấn Ngành Division Chaplain of Academic Affairs
Tuyên Úy Miền Regional Chaplain
Tuyên Úy Sa Mạc Training Camp Spiritual Director
Tư Nhiên Natural
U Ủy Viên Báo Chí Journalism Sub-Committee Lead
Ủy Viên Đại Hội Convention Sub-Committee Lead
Ủy Viên Giao Tế Public Relations Sub-Committee Lead
Ủy Viên Kỹ Thuật Technical Sub-Committee Lead
Ủy Viên Ngành Ấu Nhi Seedling Division Sub-Committee Lead
Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ Knight of the Eucharist Division Sub-Committee Lead
Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ Companion Division Sub-Committee Lead
Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi Search Division Sub-Committee Lead
Ủy Viên Phụng Vụ Liturgical Sub-Committee Lead
Ủy Viên Truyền Thông Communication Sub-Committee Lead
Ủy Viên Văn Nghệ Entertainment Sub-Committee Lead
Ủy Viên Xã Hội Charity Sub-Committee Lead
V Văn Hóa Culture
Văn Bằng Tốt Nghiệp Diploma


See also

Nội Quy