Difference between revisions of "Gọi Lửa"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.
+
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.<br />
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.
+
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.<br />
 +
 
 +
[[File:Goilua.png]]
  
 
[https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3 Gọi Lửa (goilua.mp3)]
 
[https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3 Gọi Lửa (goilua.mp3)]
 
[[File:Goilua.png]]
 

Revision as of 00:07, 24 October 2019

Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.

Goilua.png

Gọi Lửa (goilua.mp3)