Gọi Lửa

From VEYM Wiki
Revision as of 02:11, 20 October 2019 by Haitran (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.

<html5media height="720" width="1280">https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3</html5media> File:Goilua