Gọi Lửa

From VEYM Wiki
Revision as of 00:06, 24 October 2019 by Wikiadmin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.

Gọi Lửa (goilua.mp3)

Goilua.png