Kinh Dâng Ngày (song)

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search

Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con.
Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm.

Kinhdangngay.gif


Sound Files

Kinh Dâng Ngày (song) (dangngay.mp3)

See also

Ca Hát