Revision history of "Kinh Lạy Cha"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:13, 27 November 2019Haitran (talk | contribs). . (5,500 bytes) (+5,500). . (Created page with "Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách cầu nguyện bằng '''Kinh Lạy Cha''' (Mattheu 6, 9-13). Đó là lời cầu nguyện tuyệt hảo nhất đã được soạn t...")