Difference between revisions of "Kinh Sau Khi Ăn"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(Sound Files)
(Sound Files)
 
Line 8: Line 8:
 
</br>
 
</br>
 
==Sound Files==
 
==Sound Files==
[https://gsotntt.online/resources/songs/sa.mp3 Kinh Sau Khi Ăn (sa.mp3)]
+
[https://veym.sharepoint.com/:u:/s/DA/EUJcBuZf5_NFh-Lg8l9yGuEB0PRUgKQyO5athyRdeSCP-g?e=rl5EFl Kinh Sau Khi Ăn (saukhian.mp3)]
  
 
</br>
 
</br>

Latest revision as of 23:51, 12 March 2020

Đội ơn Chúa đời đời mạch sống, đã nuôi chúng con hồn xác hôm nay.
Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng, xuống cho mọi loài ơn lộc no đầy.


SauKhiAn.pngSound Files

Kinh Sau Khi Ăn (saukhian.mp3)


See also

Ca Hát