Kinh Sau Khi Ăn

From VEYM Wiki
Revision as of 23:51, 12 March 2020 by Haitran (talk | contribs) (Sound Files)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Đội ơn Chúa đời đời mạch sống, đã nuôi chúng con hồn xác hôm nay.
Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng, xuống cho mọi loài ơn lộc no đầy.


SauKhiAn.pngSound Files

Kinh Sau Khi Ăn (saukhian.mp3)


See also

Ca Hát