Kinh Sau Khi Ăn

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search

Đội ơn Chúa đời đời mạch sống, đã nuôi chúng con hồn xác hôm nay.
Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng, xuống cho mọi loài ơn lộc no đầy.


SauKhiAn.pngSound Files

Kinh Sau Khi Ăn (saukhian.mp3)


See also

Ca Hát