Kinh Trước Khi Ăn

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search

Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc,
cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực phẩm này.

TruocKhiAn.png

Sound Files

Kinh Trước Khi Ăn (truockhian.mp3)

See also

Ca Hát