Kinh Trước Khi Ăn

From VEYM Wiki
Revision as of 23:50, 12 March 2020 by Haitran (talk | contribs) (Sound Files)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc,
cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực phẩm này.

TruocKhiAn.png

Sound Files

Kinh Trước Khi Ăn (truockhian.mp3)

See also

Ca Hát