Mang Lửa Về Tim

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search

Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn,
tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan.
Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng.

Lửa đêm nay tan nhưng lửa thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời.
Biệt ly muôn phương ta nguyện đem Lửa Thiêng rải rắc khắp chốn.
Mong mai sau ngọn Lửa Thiêng cháy lên đốt lòng mọi người.


MangLuaVeTim.png

Sound Files

Mang Lửa Về Tim (MangLuaVeTim.mp3)

See also

Ca Hát