Tâm Ca Samaritanô

From VEYM Wiki
Revision as of 23:55, 12 March 2020 by Haitran (talk | contribs) (Created page with "Samaritanô! Samaritanô! Samaritanô!<br/> Đã yêu anh em bằng con tim.<br/> Bằng muôn hy sinh đượm tình người!<br/> Ôi đẹp thay nghĩa cử, ôi đẹp th...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Samaritanô! Samaritanô! Samaritanô!
Đã yêu anh em bằng con tim.
Bằng muôn hy sinh đượm tình người!
Ôi đẹp thay nghĩa cử, ôi đẹp thay đôi bàn tay:
"Đôi bàn tay nở hoa tình thương,
Đôi bàn tay nở hoa tình người."
Samaritanô! Samaritanô!
Yêu người, yêu người như là anh em.
Yêu người như yêu mình.
Samaritanô! Samaritanô! Samaritanô!

Tamcasamaritano.png

Sound Files


See also

Ca Hát