Difference between revisions of "Gọi Lửa"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
  
 
<html5media height="720" width="1280">https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3</html5media>
 
<html5media height="720" width="1280">https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3</html5media>
[[File:goilua]]
+
[[File:goilua.png]]

Revision as of 02:12, 20 October 2019

Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.

<html5media height="720" width="1280">https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3</html5media> Goilua.png